ARTIKEL 1: DEFINITIES
 In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter
aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven:
 Consument: iedere (rechts)persoon die met Verbeek Planten een
Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
 Verbeek Planten: Verbeek Planten Webshop B.V., gevestigd te Veen,
alsmede aan haar gelieerde rechtspersonen en (rechts)personen waarmee zij
enig samenwerkingsverband heeft;
 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verbeek Planten en Consument
betreffende de koop, verkoop, levering en verhuur van de Producten, alsmede
betreffende het uitvoeren van Werk;
 Partij(en): Verbeek Planten en Consument afzonderlijk respectievelijk
gezamenlijk;
 Product(en): tuinmarktartikelen, dierbenodigdheden en dierenvoeding (dibevo
artikelen), artikelen op het gebied van recreatie, decoratie en sfeer, doe-het-
zelf activiteiten en vrijetijdsbesteding, de verhuur van (tuin)gereedschap, en
aanverwante artikelen en diensten;
 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 Werk: het verrichten van werkzaamheden door Verbeek Planten, die tussen
Verbeek Planten en Consument zijn overeengekomen.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
 De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van Verbeek Planten (waaronder mede begrepen offertes of
aanvragen daartoe) en door haar gesloten en af te sluiten Overeenkomsten,
voor zover van deze Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is
afgeweken.
 De toepasselijkheid van de door Consument gehanteerde algemene
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele
feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Consument afstand van
eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle
Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
 Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Verbeek Planten slechts, indien en
voorzover door Verbeek Planten schriftelijk bevestigd.
 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige
clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING
VAN EEN OVEREENKOMST
 De aangeboden Producten van Verbeek Planten worden duidelijk en
waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als in
redelijkheid kan worden verlangd. Kennelijke fouten of vergissingen in

prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en
vermelde gegevens binden Verbeek Planten echter niet.
 Offertes voor het leveren van Producten en het verrichten van Werk worden
schriftelijk uitgebracht op basis van alle met de levering van de Producten en
de uitvoering van het Werk verband houdende informatie. Consument is
gehouden Verbeek Planten deze informatie te verstrekken. Consument staat
in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Consument
gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die
niet door Verbeek Planten schriftelijk zijn bevestigd voor risico van
Consument.
 Een Overeenkomst tussen Verbeek Planten en Consument komt tot stand op
het moment van acceptatie door Consument van het aanbod van Verbeek
Planten en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede
(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Verbeek
Planten of namens Verbeek Planten gedaan door verkopers, agenten,
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Verbeek Planten
slechts indien en voorzover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk
door Verbeek Planten zijn bevestigd.
 Alle wijzigingen in aangenomen Werk worden, wanneer daaruit een hogere
prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere
prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd
de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen Verbeek Planten en
Consument onderling worden verrekend.
ARTIKEL 4: RETOURNERING
 Onbeschadigde en ongebruikte Producten in de originele verpakking en met
de originele kassabon kunnen binnen veertien (14) dagen na
aankoop/aflevering worden geretourneerd tegen restitutie van de koopprijs.
Voor binnen- en buitenplanten geldt een termijn van zeven (7) dagen na
aankoop/aflevering. Levende dieren kunnen niet retour gebracht worden.
 Producten die op verzoek van Consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt
of op maat gemaakt, of Producten die op verzoek van Consument zijn besteld,
kunnen niet worden geretourneerd.
ARTIKEL 5: PRIJZEN
 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Verbeek Planten
opgegeven prijzen in euro´s, inclusief BTW, echter exclusief eventuele
emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor
montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen separaat
worden geoffreerd.
 Als binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog
vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen
invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden
verstreken zijn, maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden,
heeft Consument bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te
ontbinden.

 Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet
voortvloeien.
 Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is
van door Verbeek Planten op verzoek van Consument uitgevoerd meerwerk
en Consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of Consument na
de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de
uitvoering daarvan.
ARTIKEL 6: VERKOOP EN AFLEVERING
 Verkoop en aflevering geschiedt uitsluitend à contant, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. De geaccepteerde betaalmiddelen en
eventuele beperkingen daarop worden vooraf door Verbeek Planten
aangegeven.
 Verkoop en aflevering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en
schriftelijke bestelling door Consument.
 Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat Verbeek Planten
Consument in het bezit van de gekochte Producten stelt of Verbeek Planten
de Consument conform artikel 8 lid 4 heeft bericht dat de Producten kunnen
worden afgehaald/bezorgd en Consument deze niet binnen zeven (7) dagen
heeft afgehaald of heeft laten bezorgen. Na aflevering gaat het risico van de
Producten over op Consument.
 Voorzover gekochte Producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen
Verbeek Planten en Consument een vaste of vermoedelijke levertijd
overeenkomen. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij Partijen
overeenkomen dat het om een vermoedelijke termijn gaat.
 Bij overschrijding van de leveringstermijn, die niet beschouwd kan worden als
uiterste leveringstermijn, dient Consument Verbeek Planten schriftelijk in
gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming
wordt geboden. Gaat Verbeek Planten binnen deze nadere termijn niet tot
aflevering over, dan heeft Consument het recht de Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te
verlangen.
 Bij overschrijding van een uiterste leveringstermijn heeft Consument het recht
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst
ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
ARTIKEL 7: OPLEVERING WERK
Onder oplevering van Werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan Consument.
Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 indien Verbeek Planten aan Consument heeft meegedeeld dat het Werk
geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het Werk heeftaanvaard; of
 indien uiterlijk veertien (14) dagen zijn verstreken nadat Verbeek Planten
schriftelijk aan Consument heeft meegedeeld dat het Werk geheel is
uitgevoerd of geplaatst en Consument heeft nagelaten het werk binnen die
termijn te aanvaarden; of

 indien Consument het Werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande
dat door ingebruikneming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als
opgeleverd wordt beschouwd.
ARTIKEL 8: BESTELLING
 Verbeek Planten is gerechtigd de bestelling, het Werk of onderdelen daarvan
uit te laten voeren door niet bij haar in dienst zijnde derden.
 Indien de Overeenkomst aflevering van de verkochte Producten inhoudt, geldt
als plaats van aflevering het door Consument opgegeven adres en de
aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de
bezorgwagen.
 Verbeek Planten mag er vanuit gaan dat de Producten met gebruikelijke
transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op
een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen
tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich
meebrengt, is Consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij
Consument Verbeek Planten over het ontbreken van die mogelijkheden van
tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
 Tenzij anders overeengekomen, dient Consument bestellingen binnen zeven
(7) dagen na bericht van Verbeek Planten − met vermelding van de eventueel
daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat Consument
dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
ARTIKEL 9: BETALINGEN
 Betaling vindt plaats in contanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan dient
betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien
betaling niet binnen voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, is Consument
van rechtswege in verzuim, is de vordering van Verbeek Planten direct
opeisbaar en is daarover wettelijke rente verschuldigd. Consument dient
daarbij tevens aan Verbeek Planten te voldoen alle redelijke
buitengerechtelijke kosten die Verbeek Planten maakt.
 Verbeek Planten kan bedingen dat Consument een vooruitbetaling van vijftig
procent (50%) van de te betalen prijs voldoet.
ARTIKEL 10: VERHUUR VAN (TUIN)GEREEDSCHAP
DOOR VERBEEK PLANTEN
 Consument gebruikt het Product geheel onder eigen toezicht, leiding en
verantwoordelijkheid en conform de door Verbeek Planten bijgeleverde
instructie. Opdrachtgever is slechts gerechtigd het Product in
overeenstemming met het doel, zoals omschreven in de Overeenkomst, te
gebruiken.
 Consument ontvangt het Product in goede staat. Consument is verplicht als
een goed huisvader voor het Product te zorgen en deze deugdelijk te

onderhouden/schoon te maken en het Product bij het einde van de
Overeenkomst in dezelfde staat op te leveren, bij gebreke waarvan
Consument gehouden is alle door Verbeek Planten geleden en te lijden
schade te vergoeden.
 Het is Consument verboden om het Product hetzij om niet, hetzij tegen een
vergoeding aan een derde in gebruik af te staan of aan een derde te verhuren.
 Alle kosten die Consument maakt om het Product te gebruiken, zoals
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de kosten voor de stroomvoorziening,
alsmede kosten strekkende tot normaal onderhoud komen voor rekening van
Consument zelf.
 Onverminderd het bepaalde in dit artikel dient Consument gebreken en/of
storingen aan het Product onmiddellijk na ontdekking te melden bij Verbeek
Planten.
ARTIKEL 11: RECLAMES
 Reclames worden op vertoon van de originele kassabon in behandeling
genomen. Consument dient de afgeleverde Producten bij ontvangst te
controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde Producten onjuist, ondeugdelijk of
incompleet zijn, dan dient Consument Verbeek Planten hierover in te lichten
binnen veertien (14) werkdagen na aankoop/aflevering van de Producten.
Voor binnen- en buitenplanten en levende dieren geldt een termijn van zeven
(7) dagen na aankoop/aflevering. Voor reclames met betrekking tot
onvolkomenheden, die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij
aflevering/aankoop derhalve niet zichtbaar zijn) geldt een uiterste termijn van
zes (6) maanden na aflevering/aankoop, terwijl deze reclames binnen acht (8)
dagen na constatering van de betreffende onvolkomenheid moeten zijn
ingediend. Teruggave van de Producten dient te geschieden in overleg met
Verbeek Planten in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Na het verstrijken
van deze termijnen wordt Consument geacht de Producten (en de
desbetreffende factuur) te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames
door Verbeek Planten niet meer in behandeling genomen. De reclame kan
slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog
bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
 Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een reclame,
is het bepaalde in artikel 14 van toepassing.
ARTIKEL 12: GARANTIE
 Verbeek Planten staat er voor in dat de Producten en het Werk voldoen aan
de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum
van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Verbeek Planten staat er bovendien voor in dat
de Producten en het Werk die eigenschappen bezitten die, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn
(deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover
dat is overeengekomen.

 Verbeek Planten staat niet in voor gebreken die na de (op)levering van de
Producten en het Werk zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of
gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die
Consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat
Verbeek Planten in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze
gebreken.
 Vragen met betrekking tot producten welke gekocht zijn in de webshop, kunt u
voorleggen aan onze klantenservice
ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 De eigendom van de geleverde Producten gaat pas op Consument over,
zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten
grondslag liggende Overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten,
inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan.
Consument kan slechts over de Producten beschikken ten behoeve van eigen
gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde
vrees bestaat dat Consument zulks niet zal doen, is Verbeek Planten op ieder
moment gerechtigd de Producten terug te nemen.
ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 Geschillen tussen Verbeek Planten en Consument over de totstandkoming of
de uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door Consument als door
Verbeek Planten worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen,
Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. Verbeek Planten heeft zich daarvoor
geregistreerd.
 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien Consument zijn klacht eerst, overeenkomstig artikel 11 aan
Verbeek Planten heeft voorgelegd.
 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Verbeek Planten is voorgelegd,
dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden
gemaakt.
 Indien Consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is
Verbeek Planten aan deze
keuze gebonden. Indien Verbeek Planten dit wil doen, moet zij Consument
schriftelijk vragen zich
binnen vijf (5) weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Verbeek
Planten dient daarbij aan te
kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten
het geschil aan de
gewone rechter voor te leggen.
 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de
geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van
de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
 In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter
aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven:
 Consument: iedere (rechts)persoon die met Verbeek Planten een
Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
 Verbeek Planten: Verbeek Planten Webshop B.V., gevestigd te Veen,
alsmede aan haar gelieerde rechtspersonen en (rechts)personen waarmee zij
enig samenwerkingsverband heeft;
 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verbeek Planten en Consument
betreffende de koop, verkoop, levering en verhuur van de Producten, alsmede
betreffende het uitvoeren van Werk;
 Partij(en): Verbeek Planten en Consument afzonderlijk respectievelijk
gezamenlijk;
 Product(en): tuinmarktartikelen, dierbenodigdheden en dierenvoeding (dibevo
artikelen), artikelen op het gebied van recreatie, decoratie en sfeer, doe-het-
zelf activiteiten en vrijetijdsbesteding, de verhuur van (tuin)gereedschap, en
aanverwante artikelen en diensten;
 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 Werk: het verrichten van werkzaamheden door Verbeek Planten, die tussen
Verbeek Planten en Consument zijn overeengekomen.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
 De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van Verbeek Planten (waaronder mede begrepen offertes of
aanvragen daartoe) en door haar gesloten en af te sluiten Overeenkomsten,
voor zover van deze Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is
afgeweken.
 De toepasselijkheid van de door Consument gehanteerde algemene
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele
feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Consument afstand van
eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle
Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
 Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Verbeek Planten slechts, indien en
voorzover door Verbeek Planten schriftelijk bevestigd.
 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige
clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING
VAN EEN OVEREENKOMST
 De aangeboden Producten van Verbeek Planten worden duidelijk en
waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als in
redelijkheid kan worden verlangd. Kennelijke fouten of vergissingen in

prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en
vermelde gegevens binden Verbeek Planten echter niet.
 Offertes voor het leveren van Producten en het verrichten van Werk worden
schriftelijk uitgebracht op basis van alle met de levering van de Producten en
de uitvoering van het Werk verband houdende informatie. Consument is
gehouden Verbeek Planten deze informatie te verstrekken. Consument staat
in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Consument
gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die
niet door Verbeek Planten schriftelijk zijn bevestigd voor risico van
Consument.
 Een Overeenkomst tussen Verbeek Planten en Consument komt tot stand op
het moment van acceptatie door Consument van het aanbod van Verbeek
Planten en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede
(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Verbeek
Planten of namens Verbeek Planten gedaan door verkopers, agenten,
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Verbeek Planten
slechts indien en voorzover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk
door Verbeek Planten zijn bevestigd.
 Alle wijzigingen in aangenomen Werk worden, wanneer daaruit een hogere
prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere
prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd
de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen Verbeek Planten en
Consument onderling worden verrekend.
ARTIKEL 4: RETOURNERING
 Onbeschadigde en ongebruikte Producten in de originele verpakking en met
de originele kassabon kunnen binnen veertien (14) dagen na
aankoop/aflevering worden geretourneerd tegen restitutie van de koopprijs.
Voor binnen- en buitenplanten geldt een termijn van zeven (7) dagen na
aankoop/aflevering. Levende dieren kunnen niet retour gebracht worden.
 Producten die op verzoek van Consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt
of op maat gemaakt, of Producten die op verzoek van Consument zijn besteld,
kunnen niet worden geretourneerd.
ARTIKEL 5: PRIJZEN
 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Verbeek Planten
opgegeven prijzen in euro´s, inclusief BTW, echter exclusief eventuele
emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor
montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen separaat
worden geoffreerd.
 Als binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog
vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen
invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden
verstreken zijn, maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden,
heeft Consument bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te
ontbinden.

 Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet
voortvloeien.
 Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is
van door Verbeek Planten op verzoek van Consument uitgevoerd meerwerk
en Consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of Consument na
de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de
uitvoering daarvan.
ARTIKEL 6: VERKOOP EN AFLEVERING
 Verkoop en aflevering geschiedt uitsluitend à contant, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. De geaccepteerde betaalmiddelen en
eventuele beperkingen daarop worden vooraf door Verbeek Planten
aangegeven.
 Verkoop en aflevering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en
schriftelijke bestelling door Consument.
 Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat Verbeek Planten
Consument in het bezit van de gekochte Producten stelt of Verbeek Planten
de Consument conform artikel 8 lid 4 heeft bericht dat de Producten kunnen
worden afgehaald/bezorgd en Consument deze niet binnen zeven (7) dagen
heeft afgehaald of heeft laten bezorgen. Na aflevering gaat het risico van de
Producten over op Consument.
 Voorzover gekochte Producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen
Verbeek Planten en Consument een vaste of vermoedelijke levertijd
overeenkomen. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij Partijen
overeenkomen dat het om een vermoedelijke termijn gaat.
 Bij overschrijding van de leveringstermijn, die niet beschouwd kan worden als
uiterste leveringstermijn, dient Consument Verbeek Planten schriftelijk in
gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming
wordt geboden. Gaat Verbeek Planten binnen deze nadere termijn niet tot
aflevering over, dan heeft Consument het recht de Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te
verlangen.
 Bij overschrijding van een uiterste leveringstermijn heeft Consument het recht
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst
ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
ARTIKEL 7: OPLEVERING WERK
Onder oplevering van Werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan Consument.
Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 indien Verbeek Planten aan Consument heeft meegedeeld dat het Werk
geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het Werk heeftaanvaard; of
 indien uiterlijk veertien (14) dagen zijn verstreken nadat Verbeek Planten
schriftelijk aan Consument heeft meegedeeld dat het Werk geheel is
uitgevoerd of geplaatst en Consument heeft nagelaten het werk binnen die
termijn te aanvaarden; of

 indien Consument het Werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande
dat door ingebruikneming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als
opgeleverd wordt beschouwd.
ARTIKEL 8: BESTELLING
 Verbeek Planten is gerechtigd de bestelling, het Werk of onderdelen daarvan
uit te laten voeren door niet bij haar in dienst zijnde derden.
 Indien de Overeenkomst aflevering van de verkochte Producten inhoudt, geldt
als plaats van aflevering het door Consument opgegeven adres en de
aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de
bezorgwagen.
 Verbeek Planten mag er vanuit gaan dat de Producten met gebruikelijke
transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op
een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen
tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich
meebrengt, is Consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij
Consument Verbeek Planten over het ontbreken van die mogelijkheden van
tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
 Tenzij anders overeengekomen, dient Consument bestellingen binnen zeven
(7) dagen na bericht van Verbeek Planten − met vermelding van de eventueel
daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat Consument
dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
ARTIKEL 9: BETALINGEN
 Betaling vindt plaats in contanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan dient
betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien
betaling niet binnen voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, is Consument
van rechtswege in verzuim, is de vordering van Verbeek Planten direct
opeisbaar en is daarover wettelijke rente verschuldigd. Consument dient
daarbij tevens aan Verbeek Planten te voldoen alle redelijke
buitengerechtelijke kosten die Verbeek Planten maakt.
 Verbeek Planten kan bedingen dat Consument een vooruitbetaling van vijftig
procent (50%) van de te betalen prijs voldoet.
ARTIKEL 10: VERHUUR VAN (TUIN)GEREEDSCHAP
DOOR VERBEEK PLANTEN
 Consument gebruikt het Product geheel onder eigen toezicht, leiding en
verantwoordelijkheid en conform de door Verbeek Planten bijgeleverde
instructie. Opdrachtgever is slechts gerechtigd het Product in
overeenstemming met het doel, zoals omschreven in de Overeenkomst, te
gebruiken.
 Consument ontvangt het Product in goede staat. Consument is verplicht als
een goed huisvader voor het Product te zorgen en deze deugdelijk te

onderhouden/schoon te maken en het Product bij het einde van de
Overeenkomst in dezelfde staat op te leveren, bij gebreke waarvan
Consument gehouden is alle door Verbeek Planten geleden en te lijden
schade te vergoeden.
 Het is Consument verboden om het Product hetzij om niet, hetzij tegen een
vergoeding aan een derde in gebruik af te staan of aan een derde te verhuren.
 Alle kosten die Consument maakt om het Product te gebruiken, zoals
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de kosten voor de stroomvoorziening,
alsmede kosten strekkende tot normaal onderhoud komen voor rekening van
Consument zelf.
 Onverminderd het bepaalde in dit artikel dient Consument gebreken en/of
storingen aan het Product onmiddellijk na ontdekking te melden bij Verbeek
Planten.
ARTIKEL 11: RECLAMES
 Reclames worden op vertoon van de originele kassabon in behandeling
genomen. Consument dient de afgeleverde Producten bij ontvangst te
controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde Producten onjuist, ondeugdelijk of
incompleet zijn, dan dient Consument Verbeek Planten hierover in te lichten
binnen veertien (14) werkdagen na aankoop/aflevering van de Producten.
Voor binnen- en buitenplanten en levende dieren geldt een termijn van zeven
(7) dagen na aankoop/aflevering. Voor reclames met betrekking tot
onvolkomenheden, die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij
aflevering/aankoop derhalve niet zichtbaar zijn) geldt een uiterste termijn van
zes (6) maanden na aflevering/aankoop, terwijl deze reclames binnen acht (8)
dagen na constatering van de betreffende onvolkomenheid moeten zijn
ingediend. Teruggave van de Producten dient te geschieden in overleg met
Verbeek Planten in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Na het verstrijken
van deze termijnen wordt Consument geacht de Producten (en de
desbetreffende factuur) te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames
door Verbeek Planten niet meer in behandeling genomen. De reclame kan
slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog
bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
 Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een reclame,
is het bepaalde in artikel 14 van toepassing.
ARTIKEL 12: GARANTIE
 Verbeek Planten staat er voor in dat de Producten en het Werk voldoen aan
de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum
van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Verbeek Planten staat er bovendien voor in dat
de Producten en het Werk die eigenschappen bezitten die, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn
(deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover
dat is overeengekomen.

 Verbeek Planten staat niet in voor gebreken die na de (op)levering van de
Producten en het Werk zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of
gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die
Consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat
Verbeek Planten in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze
gebreken.
 Vragen met betrekking tot producten welke gekocht zijn in de webshop, kunt u
voorleggen aan onze klantenservice
ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 De eigendom van de geleverde Producten gaat pas op Consument over,
zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten
grondslag liggende Overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten,
inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan.
Consument kan slechts over de Producten beschikken ten behoeve van eigen
gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde
vrees bestaat dat Consument zulks niet zal doen, is Verbeek Planten op ieder
moment gerechtigd de Producten terug te nemen.
ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 Geschillen tussen Verbeek Planten en Consument over de totstandkoming of
de uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door Consument als door
Verbeek Planten worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen,
Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. Verbeek Planten heeft zich daarvoor
geregistreerd.
 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien Consument zijn klacht eerst, overeenkomstig artikel 11 aan
Verbeek Planten heeft voorgelegd.
 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Verbeek Planten is voorgelegd,
dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden
gemaakt.
 Indien Consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is
Verbeek Planten aan deze
keuze gebonden. Indien Verbeek Planten dit wil doen, moet zij Consument
schriftelijk vragen zich
binnen vijf (5) weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Verbeek
Planten dient daarbij aan te
kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten
het geschil aan de
gewone rechter voor te leggen.
 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de
geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van
de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 verbeektuinplanten.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel